max

[機能]

 2 つの値の内,大きい方の値を返します.2 引数の比較関数を指定することも可能です(下の表現).

[形式]
	#include <algorithm>
	#include <functional>

	template <class T> const T& max(const T& a, const T& b);
	template <class T, class Compare> const T& max(const T& a, const T& b, Compare comp);
		

[使用例]

 1. max, min, max_element,及び,min_element の使用方法です.
  #include <stdio.h>
  #include <vector>
  #include <algorithm>
  #include <functional>
  using namespace std;
  
  bool less_a(int a, int b)
  {
  	return (bool)((a > b) ? 1 : 0);
  };
  
  class less_b : public binary_function<int, int, bool>
  {
  	public:
  		result_type operator() (first_argument_type a, second_argument_type b)
  		{
  			return (result_type)((a > b) ? 1 : 0);
  		}
  };
  
  int main()
  {
  	int k1, k2;
  	vector<int> v1;
  	vector<int>::iterator it1, it2;
  					// 5 と 3 の比較(比較が逆になっていることに注意)
  	printf("5 と 3 の比較(比較が逆になっていることに注意)\n");
  	k1 = max(5, 3, less_a);
  	k2 = min(5, 3, less_a);
  							// 以下の方法でも可能
  //	k1 = max(5, 3, less_b());
  //	k2 = min(5, 3, less_b());
  	printf(" 最大 = %d, 最小 = %d\n", k1, k2);
  					// 初期設定
  	printf("**初期状態 v1**\n");
  	for (int i1 = 0; i1 < 5; i1++)
  		v1.push_back(i1+1);
  	for (it1 = v1.begin(); it1 != v1.end(); it1++)
  		printf(" %d", *it1);
  	printf("\n");
  					// v1 の最大値と最小値(比較が逆になっていることに注意)
  	printf("v1 の最大値と最小値(比較が逆になっていることに注意)\n");
  	it1 = max_element(v1.begin(), v1.end(), less_a);
  	it2 = min_element(v1.begin(), v1.end(), less_a);
  	printf(" 最大 = %d, 最小 = %d\n", *it1, *it2);
  
  	return 0;
  }
  			
  (出力)
  5 と 3 の比較(比較が逆になっていることに注意)
   最大 = 3, 最小 = 5
  **初期状態 v1**
   1 2 3 4 5
  v1 の最大値と最小値(比較が逆になっていることに注意)
   最大 = 1, 最小 = 5
  			
[参照]

minmax_elementmin_element

菅沼ホーム 本文目次 演習問題解答例 付録目次 索引