χ2 分布

/****************************/
/* χ2分布の計算      */
/*   coded by Y.Suganuma */
/****************************/
import java.io.*;
import java.util.*;

public class Chi {

	static double p;  // α%値を計算するとき時α/100を設定
	static int dof;  // 自由度

	public static void main(String args[]) throws IOException
	{
		BufferedReader in = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
		double h, x, to, y;
		double z[] = new double [1];
		int sw, sw1[] = new int [1];

		System.out.print("自由度は? ");
		dof = Integer.parseInt(in.readLine());
		System.out.println("目的とする結果は? ");
		System.out.print("   =0 : 確率の計算( P(X = x) 及び P(X < x) の値)\n");
		System.out.print("   =1 : p%値( P(X > u) = 0.01p となるuの値) ");
		sw = Integer.parseInt(in.readLine());

		if (sw == 0) {

			System.out.print("グラフ出力?(=1: yes, =0: no) ");
			sw = Integer.parseInt(in.readLine());
					// 密度関数と分布関数の値
			if (sw == 0) {
				System.out.print("  データは? ");
				x = Double.parseDouble(in.readLine());
				y = App.chi(x, z, dof);
				System.out.println("P(X = " + x + ") = " + z[0] + ", P( X < " + x + ") = " + y +
                  " (自由度 = " + dof + ")");
			}
					// グラフ出力
			else {
				String file1, file2;
				System.out.print("  密度関数のファイル名は? ");
				file1 = in.readLine();
				System.out.print("  分布関数のファイル名は? ");
				file2 = in.readLine();
				PrintStream out1 = new PrintStream(new FileOutputStream(file1));
				PrintStream out2 = new PrintStream(new FileOutputStream(file2));
				System.out.print("  データの上限は? ");
				to = Double.parseDouble(in.readLine());
				System.out.print("  刻み幅は? ");
				h = Double.parseDouble(in.readLine());
							// データ取得
				ArrayList <Double> x1 = new ArrayList <Double> ();
				ArrayList <Double> y1 = new ArrayList <Double> ();
				ArrayList <Double> y2 = new ArrayList <Double> ();
				for (x = 0.0; x < to+0.5*h; x += h) {
					y = App.chi(x, z, dof);
					out1.println(x + " " + z[0]);
					out2.println(x + " " + y);
					x1.add(x);
					y1.add(z[0]);
					y2.add(y);
				}
							// グラフの描画
				graph(x1, y1, y2);
			}
		}
					// %値
		else {
			System.out.print("%の値は? ");
			x = Double.parseDouble(in.readLine());
			p = 0.01 * x;
			if (p < 1.0e-7)
				System.out.println(x + "%値 = ∞ (自由度 = " + dof + ")");
			else if ((1.0-p) < 1.0e-7)
				System.out.println(x + "%値 = 0 (自由度 = " + dof + ")");
			else {
				y = App.p_chi(sw1);
				System.out.println(x + "%値 = " + y + " sw " + sw1[0] + " (自由度 = " + dof + ")");
			}
		}
	}

	/*************************/
	/* グラフの描画     */
	/*   x1 : x座標データ */
	/*   y1 : 密度関数  */
	/*   y2 : 分布関数  */
	/*************************/
	static void graph(ArrayList <Double> x1, ArrayList <Double> y1, ArrayList <Double> y2)
	{
					// 密度関数
		String title1[];  // グラフ,x軸,及び,y軸のタイトル
		String g_title1[];  // 凡例(グラフの内容)
		double x_scale[];  // x軸目盛り
		double y_scale1[];  // y軸目盛り
		double data_x[][], data1_y[][];  // データ
		int n = x1.size();
							// グラフ,x軸,及び,y軸のタイトル
		title1 = new String [3];
		title1[0] = "密度関数(χ2分布 自由度 = " + dof + ")";
		title1[1] = "x";
		title1[2] = "f(x)";
							// 凡例
		g_title1 = new String [1];
		g_title1[0] = "密度関数";
							// x軸目盛り
		x_scale = new double[3];
		double x_max = (x1.get(n-1)).doubleValue();
		double x_min = 0.0;
		double x_step = (x_max - x_min) / 10;
		int x_p = 0;
		boolean ok = true;
		int k = 0;
		while (ok) {
			if (x_step < 1.0) {
				x_step *= 10;
				k++;
			}
			else if (x_step >= 10.0) {
				x_step /= 10;
				k--;
			}
			else {
				ok = false;
				if (x_step-(int)x_step > 1.0e-5)
					x_step = (int)x_step + 1;
				else
					x_step = (int)x_step;
				if (k != 0) {
					x_step = x_step * Math.pow(10, -k);
					if (k > 0)
						x_p = k;
				}
				double t = x_min;
				while (t < x_max-0.001*x_step)
					t += x_step;
				x_max = t;
			}
		}
		x_scale[0] = x_min;  // 最小値
		x_scale[1] = x_max;  // 最大値
		x_scale[2] = x_step;  // 刻み幅
							// y軸目盛り
		y_scale1 = new double[3];
		double y_max = 1.0;
		double y_step = 0.2;
		int y_p1 = 1;
		if (dof > 1) {
			y_max = 0.0;
			for (int i1 = 0; i1 < n; i1++) {
				if ((y1.get(i1)).doubleValue() > y_max)
					y_max = (y1.get(i1)).doubleValue();
			}
			y_step = y_max / 5;
			y_p1 = 0;
			ok = true;
			k = 0;
			while (ok) {
				if (y_step < 1.0) {
					y_step *= 10;
					k++;
				}
				else if (y_step >= 10.0) {
					y_step /= 10;
					k--;
				}
				else {
					ok = false;
					if (y_step-(int)y_step > 1.0e-5)
						y_step = (int)y_step + 1;
					else
						y_step = (int)y_step;
					if (k != 0) {
						y_step = y_step * Math.pow(10, -k);
						if (k > 0)
							y_p1 = k;
					}
					double t = 0.0;
					while (t < y_max-0.001*y_step)
						t += y_step;
					y_max = t;
				}
			}
		}
		y_scale1[0] = 0.0;  // 最小値
		y_scale1[1] = y_max;  // 最大値
		y_scale1[2] = y_step;  // 刻み幅
							// データ
		data_x = new double [1][n];
		data1_y = new double [1][n];
		for (int i1 = 0; i1 < n; i1++)
			data_x[0][i1] = (x1.get(i1)).doubleValue(); 
		for (int i1 = 0; i1 < n; i1++)
			data1_y[0][i1] = (y1.get(i1)).doubleValue(); 
							// 作図
		LineGraph gp1 = new LineGraph(title1, g_title1, x_scale, x_p, y_scale1, y_p1, data_x, data1_y, true, false);
					// 分布関数
		String title2[];  // グラフ,x軸,及び,y軸のタイトル
		String g_title2[];  // 凡例(グラフの内容)
		double y_scale2[];  // y軸目盛り
		double data2_y[][];  // データ
							// グラフ,x軸,及び,y軸のタイトル
		title2 = new String [3];
		title2[0] = "分布関数(χ2分布 自由度 = " + dof + ")";
		title2[1] = "x";
		title2[2] = "F(x)";
							// 凡例
		g_title2 = new String [1];
		g_title2[0] = "分布関数";
							// y軸目盛り
		y_scale2 = new double[3];
		int y_p2 = 1;
		y_scale2[0] = 0.0;  // 最小値
		y_scale2[1] = 1.0;  // 最大値
		y_scale2[2] = 0.2;  // 刻み幅
							// データ
		data2_y = new double [1][n];
		for (int i1 = 0; i1 < n; i1++)
			data2_y[0][i1] = (y2.get(i1)).doubleValue(); 
							// 作図
		LineGraph gp2 = new LineGraph(title2, g_title2, x_scale, x_p, y_scale2, y_p2, data_x, data2_y, true, false);
	}
}

-------------------------------------------------

/****************/
/* 関数値の計算 */
/****************/
class Kansu {
	private int sw;
					// コンストラクタ
	Kansu (int s) {sw = s;}
					// double型関数
	double snx(double x)
	{

		double y = 0.0, w[] = new double [1];

		switch (sw) {
						// 関数値(f(x))の計算(正規分布)
			case 0:
				y = 1.0 - Chi.p - App.normal(x, w);
				break;
						// 関数値(f(x))の計算(χ2分布)
			case 1:
				y = App.chi(x, w, Chi.dof) - 1.0 + Chi.p;
				break;
						// 関数の微分の計算(χ2分布)
			case 2:
				y = App.chi(x, w, Chi.dof);
				y = w[0];
				break;
		}

		return y;
	}
}

--------------------------------------------------

/************************/
/* 科学技術系算用の手法 */
/************************/
class App {

	/********************************************/
	/* χ2乗分布の計算(P(X = ch), P(X < ch)) */
	/*   dd : P(X = ch)           */
	/*   df : 自由度             */
	/*   return : P(X < ch)         */
	/********************************************/
	static double chi(double ch, double dd[], int df)
	{
		double pi = Math.PI;
		double chs, pis, pp, x, u, y[] = new double [1];
		int ia, i1;

		if (ch < 1.0e-10)
			ch = 1.0e-10;

		pis = Math.sqrt(pi);
		chs = Math.sqrt(ch);
		x  = 0.5 * ch;

		if(df%2 != 0) {
			u = Math.sqrt(x) * Math.exp(-x) / pis;
			pp = 2.0 * (normal(chs, y) - 0.5);
			ia = 1;
		}

		else {
			u = x * Math.exp(-x);
			pp = 1.0 - Math.exp(-x);
			ia = 2;
		}

		if (ia != df) {
			for (i1 = ia; i1 <= df-2; i1 += 2) {
				pp -= 2.0 * u / i1;
				u *= (ch / i1);
			}
		}

		dd[0] = u / ch;

		return pp;
	}

	/******************************************/
	/* χ2乗分布のp%値(P(X > u) = 0.01p) */
	/*   ind : >=0 : normal(収束回数)  */
	/*      =-1 : 収束しなかった    */
	/******************************************/
	static double p_chi(int ind[])
	{
		double po, x, xx = 0.0, x0, w;
					// 自由度=1(正規分布を使用)
		if (Chi.dof == 1) {
			po   = Chi.p;
			Chi.p *= 0.5;
			x   = p_normal(ind);
			xx   = x * x;
			Chi.p = po;
		}

		else {
					// 自由度=2
			if (Chi.dof == 2)
				xx = -2.0 * Math.log(Chi.p);
					// 自由度>2
			else {

				x = p_normal(ind);  // 初期値計算のため

				if (ind[0] >= 0) {
						// ニュートン法
					w = 2.0 / (9.0 * Chi.dof);
					x = 1.0 - w + x * Math.sqrt(w);
					x0 = Math.pow(x, 3.0) * Chi.dof;

					Kansu kn1 = new Kansu(1);
					Kansu kn2 = new Kansu(2);

					xx = newton(x0, 1.0e-6, 1.0e-10, 100, ind, kn1, kn2);
				}
			}
		}

		return xx;
	}

	/*************************************************/
	/* 標準正規分布N(0,1)の計算(P(X = x), P(X < x))*/
	/*   w : P(X = x)               */
	/*   return : P(X < x)            */
	/*************************************************/
	static double normal(double x, double w[])
	{
		double y, z, P;
	/*
	   確率密度関数(定義式)
	*/
		w[0] = Math.exp(-0.5 * x * x) / Math.sqrt(2.0*Math.PI);
	/*
	   確率分布関数(近似式を使用)
	*/
		y = 0.70710678118654 * Math.abs(x);
		z = 1.0 + y * (0.0705230784 + y * (0.0422820123 +
      y * (0.0092705272 + y * (0.0001520143 + y * (0.0002765672 +
      y * 0.0000430638)))));
		P = 1.0 - Math.pow(z, -16.0);

		if (x < 0.0)
			P = 0.5 - 0.5 * P;
		else
			P = 0.5 + 0.5 * P;

		return P;
	}

	/******************************************************************/
	/* 標準正規分布N(0,1)のp%値(P(X > u) = 0.01p)(二分法を使用) */
	/*   ind : >= 0 : normal(収束回数)              */
	/*      = -1 : 収束しなかった                */
	/******************************************************************/
	static double p_normal(int ind[])
	{
		double u;
		int sw[] = new int [1];

		Kansu kn = new Kansu(0);

		u    = bisection(-7.0, 7.0, 1.0e-6, 1.0e-10, 100, sw, kn);
		ind[0]  = sw[0];

		return u;
	}

	/*****************************************************/
	/* Newton法による非線形方程式(f(x)=0)の解      */
	/*   x1 : 初期値                 */
	/*   eps1 : 終了条件1(|x(k+1)-x(k)|<eps1)  */
	/*   eps2 : 終了条件2(|f(x(k))|<eps2)    */
	/*   max : 最大試行回数              */
	/*   ind : 実際の試行回数             */
	/*      (負の時は解を得ることができなかった) */
	/*   kn1 : 関数を計算するクラスオブジェクト    */
	/*   kn2 : 関数の微分を計算するクラスオブジェクト */
	/*   return : 解                 */
	/*****************************************************/
	static double newton(double x1, double eps1, double eps2, int max,
             int ind[], Kansu kn1, Kansu kn2)
	{
		double g, dg, x;
		int sw;

		x   = x1;
		ind[0] = 0;
		sw   = 0;

		while (sw == 0 && ind[0] >= 0) {

			ind[0]++;
			sw = 1;
			g = kn1.snx(x1);

			if (Math.abs(g) > eps2) {
				if (ind[0] <= max) {
					dg = kn2.snx(x1);
					if (Math.abs(dg) > eps2) {
						x = x1 - g / dg;
						if (Math.abs(x-x1) > eps1 && Math.abs(x-x1) > eps1*Math.abs(x)) {
							x1 = x;
							sw = 0;
						}
					}
					else
						ind[0] = -1;
				}
				else
					ind[0] = -1;
			}
		}

		return x;
	}

	/*********************************************************/
	/* 二分法による非線形方程式(f(x)=0)の解         */
	/*   x1,x2 : 初期値                  */
	/*   eps1 : 終了条件1(|x(k+1)-x(k)|<eps1)    */
	/*   eps2 : 終了条件2(|f(x(k))|<eps2)      */
	/*   max : 最大試行回数                */
	/*   ind : 実際の試行回数               */
	/*      (負の時は解を得ることができなかった)   */
	/*   kn : 関数値を計算するクラスオブジェクト     */
	/*   return : 解                   */
	/*********************************************************/
	static double bisection(double x1, double x2, double eps1, double eps2, int max, int ind[], Kansu kn)
	{
		double f0, f1, f2, x0 = 0.0;
		int sw;

		f1 = kn.snx(x1);
		f2 = kn.snx(x2);

		if (f1*f2 > 0.0)
			ind[0] = -1;

		else {
			ind[0] = 0;
			if (f1*f2 == 0.0)
				x0 = (f1 == 0.0) ? x1 : x2;
			else {
				sw = 0;
				while (sw == 0 && ind[0] >= 0) {
					sw   = 1;
					ind[0] += 1;
					x0   = 0.5 * (x1 + x2);
					f0   = kn.snx(x0);
					if (Math.abs(f0) > eps2) {
						if (ind[0] <= max) {
							if (Math.abs(x1-x2) > eps1 && Math.abs(x1-x2) > eps1*Math.abs(x2)) {
								sw = 0;
								if (f0*f1 < 0.0) {
									x2 = x0;
									f2 = f0;
								}
								else {
									x1 = x0;
									f1 = f0;
								}
							}
						}
						else
							ind[0] = -1;
					}
				}
			}
		}

		return x0;
	}
}

--------------------------------------------------

/****************************/
/* 折れ線グラフの描画    */
/*   coded by Y.Suganuma */
/****************************/
import java.io.*;
import java.text.*;
import java.awt.*;
import javax.swing.*;
import java.awt.event.*;

public class LineGraph extends JFrame {

	Draw_line pn;

	/*****************************************************/
	/* コンストラクタ(折れ線グラフ1)         */
	/*   title_i : グラフ,x軸,及び,y軸のタイトル */
	/*   g_title_i : 凡例               */
	/*   x_title_i : 横軸の表示項目          */
	/*   y_scale_i : データの最小値,最大値,目盛幅  */
	/*   place_y_i : 小数点以下の桁数(y軸)     */
	/*   data_y_i : グラフのデータ          */
	/*   d_t_i : タイトル表示の有無          */
	/*   d_g_i : 凡例表示の有無            */
	/*****************************************************/
	LineGraph(String title_i[], String g_title_i[], String x_title_i[],
       double y_scale_i[], int place_y_i, double data_y_i[][],
       boolean d_t_i, boolean d_g_i)
	{
					// JFrameクラスのコンストラクタの呼び出し
		super("折れ線グラフ(1)");
					// Windowサイズと表示位置を設定
		int width = 900, height = 600;  // Windowの大きさ(初期サイズ)
		setSize(width, height);
		Toolkit tool = getToolkit();
		Dimension d = tool.getScreenSize();
		setLocation(d.width / 2 - width / 2, d.height / 2 - height / 2);
					// 描画パネル
		Container cp = getContentPane();
		pn = new Draw_line(title_i, g_title_i, x_title_i, y_scale_i, place_y_i, data_y_i, d_t_i, d_g_i, this);
		cp.add(pn);
					// ウィンドウを表示
		setVisible(true);
					// イベントアダプタ
		addWindowListener(new WinEnd());
		addComponentListener(new ComponentResize());
	}

	/*********************************************************/
	/* コンストラクタ(折れ線グラフ2)           */
	/*   title_i : グラフ,x軸,及び,y軸のタイトル   */
	/*   g_title_i : 凡例                 */
	/*   x_scale_i : データの最小値,最大値,目盛幅(y) */
	/*   place_x_i : 小数点以下の桁数(x軸)       */
	/*   y_scale_i : データの最小値,最大値,目盛幅(y) */
	/*   place_y_i : 小数点以下の桁数(y軸)       */
	/*   data_x_i : グラフのデータ(x軸)        */
	/*   data_y_i : グラフのデータ(y軸)        */
	/*   d_t_i : タイトル表示の有無            */
	/*   d_g_i : 凡例表示の有無              */
	/*********************************************************/
	LineGraph(String title_i[], String g_title_i[], double x_scale_i[],
       int place_x_i, double y_scale_i[], int place_y_i,
       double data_x_i[][], double data_y_i[][], boolean d_t_i,
       boolean d_g_i)
	{
					// JFrameクラスのコンストラクタの呼び出し
		super("折れ線グラフ(2)");
					// Windowサイズと表示位置を設定
		int width = 900, height = 600;  // Windowの大きさ(初期サイズ)
		setSize(width, height);
		Toolkit tool = getToolkit();
		Dimension d = tool.getScreenSize();
		setLocation(d.width / 2 - width / 2, d.height / 2 - height / 2);
					// 描画パネル
		Container cp = getContentPane();
		pn = new Draw_line(title_i, g_title_i, x_scale_i, place_x_i, y_scale_i, place_y_i, data_x_i, data_y_i, d_t_i, d_g_i, this);
		cp.add(pn);
					// ウィンドウを表示
		setVisible(true);
					// イベントアダプタ
		addWindowListener(new WinEnd());
		addComponentListener(new ComponentResize());
	}

	/**********************/
	/* Windowのサイズ変化 */
	/**********************/
	class ComponentResize extends ComponentAdapter
	{
		public void componentResized(ComponentEvent e)
		{
			pn.repaint();
		}
	}

	/************/
	/* 終了処理 */
	/************/
	class WinEnd extends WindowAdapter
	{
		public void windowClosing(WindowEvent e) {
			setVisible(false);
		}
	}
}

class Draw_line extends JPanel {

	String title[];  // グラフのタイトル
	String g_title[];  // 凡例(グラフの内容)
	String x_title[];  // x軸への表示
	double x_scale[];  // y軸目盛り
	double y_scale[];  // y軸目盛り
	double data_x[][], data_y[][];  // データ
	boolean d_t;  // タイトル表示の有無
	boolean d_g;  // 凡例表示の有無
	boolean type = true;  // 横軸が項目かデータか
	boolean ver = true;  // 縦か横か
	int place_x;  // 小数点以下の桁数(x軸)
	int place_y;  // 小数点以下の桁数(y軸)
	int width = 900, height = 600;  // Windowの大きさ(初期サイズ)
	int bx1, bx2, by1, by2;  // 表示切り替えボタンの位置
	LineGraph line;
	String change = "横 色";  // 表示切り替えボタン
	float line_w = 1.0f;  // 折れ線グラフ等の線の太さ
	boolean line_m = true;  // 折れ線グラフ等にマークを付けるか否か
	Color cl[] = {Color.black, Color.magenta, Color.blue, Color.orange, Color.cyan,
	       Color.pink, Color.green, Color.yellow, Color.darkGray, Color.red};  // グラフの色
	int n_g;  // グラフの数

	/*****************************************************/
	/* コンストラクタ(折れ線グラフ1)         */
	/*   title_i : グラフ,x軸,及び,y軸のタイトル */
	/*   g_title_i : 凡例               */
	/*   x_title_i : 横軸の表示項目          */
	/*   y_scale_i : データの最小値,最大値,目盛幅  */
	/*   place_y_i : 小数点以下の桁数(y軸)     */
	/*   data_y_i : グラフのデータ          */
	/*   d_t_i : タイトル表示の有無          */
	/*   d_g_i : 凡例表示の有無            */
	/*****************************************************/
	Draw_line(String title_i[], String g_title_i[], String x_title_i[],
       double y_scale_i[], int place_y_i, double data_y_i[][],
       boolean d_t_i, boolean d_g_i, LineGraph line_i)
	{
					// 背景色
		setBackground(Color.white);
					// テーブルデータの保存
		title  = title_i;
		g_title = g_title_i;
		x_title = x_title_i;
		y_scale = y_scale_i;
		place_y = place_y_i;
		data_y = data_y_i;
		d_t   = d_t_i;
		d_g   = d_g_i;
		line  = line_i;
					// イベントアダプタ
		addMouseListener(new ClickMouse(this));
	}

	/*********************************************************/
	/* コンストラクタ(折れ線グラフ2)           */
	/*   title_i : グラフ,x軸,及び,y軸のタイトル   */
	/*   g_title_i : 凡例                 */
	/*   x_scale_i : データの最小値,最大値,目盛幅(y) */
	/*   place_x_i : 小数点以下の桁数(x軸)       */
	/*   y_scale_i : データの最小値,最大値,目盛幅(y) */
	/*   place_y_i : 小数点以下の桁数(y軸)       */
	/*   data_x_i : グラフのデータ(x軸)        */
	/*   data_y_i : グラフのデータ(y軸)        */
	/*   d_t_i : タイトル表示の有無            */
	/*   d_g_i : 凡例表示の有無              */
	/*********************************************************/
	Draw_line(String title_i[], String g_title_i[], double x_scale_i[],
       int place_x_i, double y_scale_i[], int place_y_i,
       double data_x_i[][], double data_y_i[][], boolean d_t_i,
       boolean d_g_i, LineGraph line_i)
	{
					// 背景色
		setBackground(Color.white);
					// テーブルデータの保存
		title  = title_i;
		g_title = g_title_i;
		x_scale = x_scale_i;
		place_x = place_x_i;
		y_scale = y_scale_i;
		place_y = place_y_i;
		data_x = data_x_i;
		data_y = data_y_i;
		d_t   = d_t_i;
		d_g   = d_g_i;
		type  = false;
		line  = line_i;
					// イベントアダプタ
		addMouseListener(new ClickMouse(this));
	}

	/********/
	/* 描画 */
	/********/
	public void paintComponent (Graphics g)
	{
		super.paintComponent(g);  // 親クラスの描画(必ず必要)

		double r, x1, y1, sp;
		int i1, i2, cr, k, k_x, k_y, k1, k2, kx, kx1, ky, ky1, han, len;
		int x_l, x_r, y_u, y_d;  // 描画領域
		int f_size;  // フォントサイズ
		int n_p;  // データの数
		String s1;
		Font f;
		FontMetrics fm;
		Graphics2D g2 = (Graphics2D)g;
					//
					// Windowサイズの取得
					//
		Insets insets = line.getInsets();
		Dimension d = line.getSize();
		width = d.width - (insets.left + insets.right);
		height = d.height - (insets.top + insets.bottom);
		x_l  = insets.left + 10;
		x_r  = d.width - insets.right - 10;
		y_u  = 20;
		y_d  = d.height - insets.bottom - insets.top;
					//
					// グラフタイトルの表示
					//
		r   = 0.05;  // タイトル領域の割合
		f_size = ((y_d - y_u) < (x_r - x_l)) ? (int)((y_d - y_u) * r) : (int)((x_r - x_l) * r);
		if (f_size < 5)
			f_size = 5;
		if (d_t) {
			f = new Font("TimesRoman", Font.BOLD, f_size);
			g.setFont(f);
			fm = g.getFontMetrics(f);
			len = fm.stringWidth(title[0]);
			g.drawString(title[0], (x_l+x_r)/2-len/2, y_d-f_size/2);
			y_d -= f_size;
		}
					//
					// 表示切り替えボタンの設置
					//
		f_size = (int)(0.8 * f_size);
		if (f_size < 5)
			f_size = 5;
		f = new Font("TimesRoman", Font.PLAIN, f_size);
		fm = g.getFontMetrics(f);
		g.setFont(f);
		g.setColor(Color.yellow);
		len = fm.stringWidth(change);
		bx1 = x_r - len - 7 * f_size / 10;
		by1 = y_u - f_size / 2;
		bx2 = bx1 + len + f_size / 2;
		by2 = by1 + 6 * f_size / 5;
		g.fill3DRect(bx1, by1, len+f_size/2, 6*f_size/5, true);
		g.setColor(Color.black);
		g.drawString(change, x_r-len-f_size/2, y_u+f_size/2);
					//
					// 凡例の表示
					//
		n_g = g_title.length;
		if (d_g) {
			han = 0;
			for (i1 = 0; i1 < n_g; i1++) {
				len = fm.stringWidth(g_title[i1]);
				if (len > han)
					han = len;
			}
			han += 15;
			r  = 0.2;  // 凡例領域の割合
			k1  = (int)((x_r - x_l) * r);
			if (han > k1)
				han = k1;
			kx = x_r - han;
			ky = y_u + 3 * f_size / 2;
			k = 0;
			g2.setStroke(new BasicStroke(7.0f));
			for (i1 = 0; i1 < n_g; i1++) {
				g.setColor(cl[k]);
				g.drawLine(kx, ky, kx+10, ky);
				g.setColor(Color.black);
				g.drawString(g_title[i1], kx+15, ky+2*f_size/5);
				k++;
				if (k >= cl.length)
					k = 0;
				ky += f_size;
			}
			g2.setStroke(new BasicStroke(1.0f));
			x_r -= (han + 10);
		}
		else
			x_r -= (int)(0.03 * (x_r - x_l));
					//
					// x軸及びy軸のタイトルの表示
					//
		if (ver) {  // 縦
			if (title[1].length() > 0 && !title[1].equals("-")) {
				len = fm.stringWidth(title[1]);
				g.drawString(title[1], (x_l+x_r)/2-len/2, y_d-4*f_size/5);
				y_d -= 7 * f_size / 4;
			}
			else
				y_d -= f_size / 2;
			if (title[2].length() > 0 && !title[2].equals("-")) {
				g.drawString(title[2], x_l, y_u+f_size/2);
				y_u += f_size;
			}
		}
		else {  // 横
			if (title[2].length() > 0 && !title[2].equals("-")) {
				len = fm.stringWidth(title[2]);
				g.drawString(title[2], (x_l+x_r)/2-len/2, y_d-4*f_size/5);
				y_d -= 7 * f_size / 4;
			}
			else
				y_d -= f_size / 2;
			if (title[1].length() > 0 && !title[1].equals("-")) {
				g.drawString(title[1], x_l, y_u+f_size/2);
				y_u += f_size;
			}
		}
					//
					// x軸,y軸,及び,各軸の目盛り
					//
		f_size = (int)(0.8 * f_size);
		if (f_size < 5)
			f_size = 5;
		f  = new Font("TimesRoman", Font.PLAIN, f_size);
		fm  = g.getFontMetrics(f);
		y_d -= 3 * f_size / 2;
		k_y = (int)((y_scale[1] - y_scale[0]) / (0.99 * y_scale[2]));
		k_x = 0;
		if (!type)
			k_x = (int)((x_scale[1] - x_scale[0]) / (0.99 * x_scale[2]));
		g.setFont(f);

		DecimalFormat df_x, df_y;
		df_x = new DecimalFormat("#");
		df_y = new DecimalFormat("#");
		if (!type) {
			if (place_x != 0) {
				s1 = "#.";
				for (i1 = 0; i1 < place_x; i1++)
					s1 += "0";
				df_x = new DecimalFormat(s1);
			}
		}
		if (place_y != 0) {
			s1 = "#.";
			for (i1 = 0; i1 < place_y; i1++)
				s1 += "0";
			df_y = new DecimalFormat(s1);
		}
						// 縦表示
		if (ver) {
							// y軸
			y1 = y_scale[0];
			len = 0;
			for (i1 = 0; i1 < k_y+1; i1++) {
				s1 = df_y.format(y1);
				k1 = fm.stringWidth(s1);
				if (k1 > len)
					len = k1;
				y1 += y_scale[2];
			}
			g.drawLine(x_l+len+5, y_u, x_l+len+5, y_d);
			g.drawLine(x_r, y_u, x_r, y_d);
			y1 = y_scale[0];
			x1 = y_d;
			sp = (double)(y_d - y_u) / k_y;
			for (i1 = 0; i1 < k_y+1; i1++) {
				ky = (int)Math.round(x1);
				s1 = df_y.format(y1);
				k1 = fm.stringWidth(s1);
				g.drawString(s1, x_l+len-k1, ky+f_size/2);
				g.drawLine(x_l+len+5, ky, x_r, ky);
				y1 += y_scale[2];
				x1 -= sp;
			}
			x_l += (len + 5);
							// x軸
			if (type) {
				n_p = x_title.length;
				sp = (double)(x_r - x_l) / n_p;
				x1 = x_l + sp / 2.0;
				for (i1 = 0; i1 < n_p; i1++) {
					kx = (int)Math.round(x1);
					k1 = fm.stringWidth(x_title[i1]);
					g.drawString(x_title[i1], kx-k1/2, y_d+6*f_size/5);
					g.drawLine(kx, y_d, kx, y_d-5);
					x1 += sp;
				}
			}
			else {
				x1 = x_scale[0];
				y1 = x_l;
				sp = (double)(x_r - x_l) / k_x;
				for (i1 = 0; i1 < k_x+1; i1++) {
					kx = (int)Math.round(y1);
					s1 = df_x.format(x1);
					k1 = fm.stringWidth(s1);
					g.drawString(s1, kx-k1/2, y_d+6*f_size/5);
					g.drawLine(kx, y_d, kx, y_u);
					x1 += x_scale[2];
					y1 += sp;
				}
			}
		}
						// 横表示
		else {
							// y軸
			if (type) {
				n_p = x_title.length;
				len = 0;
				for (i1 = 0; i1 < n_p; i1++) {
					k1 = fm.stringWidth(x_title[i1]);
					if (k1 > len)
						len = k1;
				}
				g.drawLine(x_l+len+5, y_u, x_l+len+5, y_d);
				g.drawLine(x_r, y_u, x_r, y_d);
				sp = (double)(y_d - y_u) / n_p;
				x1 = y_d - sp / 2.0;
				for (i1 = 0; i1 < n_p; i1++) {
					ky = (int)Math.round(x1);
					k1 = fm.stringWidth(x_title[n_p-1-i1]);
					g.drawString(x_title[n_p-1-i1], x_l+len-k1, ky+f_size/2);
					g.drawLine(x_l+len+5, ky, x_l+len+10, ky);
					x1 -= sp;
				}
				g.drawLine(x_l+len+5, y_u, x_r, y_u);
				g.drawLine(x_l+len+5, y_d, x_r, y_d);
				x_l += (len + 5);
			}
			else {
				y1 = x_scale[0];
				len = 0;
				for (i1 = 0; i1 < k_x+1; i1++) {
					s1 = df_x.format(y1);
					k1 = fm.stringWidth(s1);
					if (k1 > len)
						len = k1;
					y1 += x_scale[2];
				}
				g.drawLine(x_l+len+5, y_u, x_l+len+5, y_d);
				g.drawLine(x_r, y_u, x_r, y_d);
				y1 = x_scale[0];
				x1 = y_d;
				sp = (double)(y_d - y_u) / k_x;
				for (i1 = 0; i1 < k_x+1; i1++) {
					ky = (int)Math.round(x1);
					s1 = df_x.format(y1);
					k1 = fm.stringWidth(s1);
					g.drawString(s1, x_l+len-k1, ky+f_size/2);
					g.drawLine(x_l+len+5, ky, x_r, ky);
					y1 += x_scale[2];
					x1 -= sp;
				}
				x_l += (len + 5);
			}
							// x軸
			x1 = y_scale[0];
			y1 = x_l;
			sp = (double)(x_r - x_l) / k_y;
			for (i1 = 0; i1 < k_y+1; i1++) {
				kx = (int)Math.round(y1);
				s1 = df_y.format(x1);
				k1 = fm.stringWidth(s1);
				g.drawString(s1, kx-k1/2, y_d+6*f_size/5);
				g.drawLine(kx, y_d, kx, y_u);
				x1 += y_scale[2];
				y1 += sp;
			}
		}
					//
					// グラフの表示
					//
		g2.setStroke(new BasicStroke(line_w));
		cr = (int)line_w + 6;
						// 縦表示
		if (ver) {
			if (type) {
				n_p = x_title.length;
				sp = (double)(x_r - x_l) / n_p;
				k1 = 0;
				for (i1 = 0; i1 < n_g; i1++) {
					g.setColor(cl[k1]);
					x1 = x_l + sp / 2.0;
					kx1 = 0;
					ky1 = 0;
					for (i2 = 0; i2 < n_p; i2++) {
						kx = (int)Math.round(x1);
						ky = y_d - (int)((y_d - y_u) * (data_y[i1][i2] - y_scale[0]) / (y_scale[1] - y_scale[0]));
						if (line_m)
							g.fillOval(kx-cr/2, ky-cr/2, cr, cr);
						if (i2 > 0)
							g.drawLine(kx1, ky1, kx, ky);
						kx1 = kx;
						ky1 = ky;
						x1 += sp;
					}
					k1++;
					if (k1 >= cl.length)
						k1 = 0;
				}
			}
			else {
				n_p = data_x[0].length;
				k1 = 0;
				for (i1 = 0; i1 < n_g; i1++) {
					g.setColor(cl[k1]);
					kx1 = 0;
					ky1 = 0;
					for (i2 = 0; i2 < n_p; i2++) {
						kx = x_l + (int)((x_r - x_l) * (data_x[i1][i2] - x_scale[0]) / (x_scale[1] - x_scale[0]));
						ky = y_d - (int)((y_d - y_u) * (data_y[i1][i2] - y_scale[0]) / (y_scale[1] - y_scale[0]));
						if (line_m)
							g.fillOval(kx-cr/2, ky-cr/2, cr, cr);
						if (i2 > 0)
							g.drawLine(kx1, ky1, kx, ky);
						kx1 = kx;
						ky1 = ky;
					}
					k1++;
					if (k1 >= cl.length)
						k1 = 0;
				}
			}
		}
						// 横表示
		else {
			if (type) {
				n_p = x_title.length;
				sp = (double)(y_d - y_u) / n_p;
				k1 = 0;
				for (i1 = 0; i1 < n_g; i1++) {
					g.setColor(cl[k1]);
					y1 = y_d - sp / 2.0;
					kx1 = 0;
					ky1 = 0;
					for (i2 = 0; i2 < n_p; i2++) {
						ky = (int)Math.round(y1);
						kx = x_l + (int)((x_r - x_l) * (data_y[i1][n_p-1-i2] - y_scale[0]) / (y_scale[1] - y_scale[0]));
						if (line_m)
							g.fillOval(kx-cr/2, ky-cr/2, cr, cr);
						if (i2 > 0)
							g.drawLine(kx1, ky1, kx, ky);
						kx1 = kx;
						ky1 = ky;
						y1 -= sp;
					}
					k1++;
					if (k1 >= cl.length)
						k1 = 0;
				}
			}
			else {
				n_p = data_x[0].length;
				k1 = 0;
				for (i1 = 0; i1 < n_g; i1++) {
					g.setColor(cl[k1]);
					kx1 = 0;
					ky1 = 0;
					for (i2 = 0; i2 < n_p; i2++) {
						kx = x_l + (int)((x_r - x_l) * (data_y[i1][i2] - y_scale[0]) / (y_scale[1] - y_scale[0]));
						ky = y_d - (int)((y_d - y_u) * (data_x[i1][i2] - x_scale[0]) / (x_scale[1] - x_scale[0]));
						if (line_m)
							g.fillOval(kx-cr/2, ky-cr/2, cr, cr);
						if (i2 > 0)
							g.drawLine(kx1, ky1, kx, ky);
						kx1 = kx;
						ky1 = ky;
					}
					k1++;
					if (k1 >= cl.length)
						k1 = 0;
				}
			}
		}
		g2.setStroke(new BasicStroke(1.0f));
	}

	/************************************/
	/* マウスがクリックされたときの処理 */
	/************************************/
	class ClickMouse extends MouseAdapter
	{
		Draw_line dr;

		ClickMouse(Draw_line dr1)
		{
			dr = dr1;
		}

		public void mouseClicked(MouseEvent e)
		{
			int xp = e.getX();
			int yp = e.getY();
					// 縦表示と横表示の変換
			if (xp > bx1 && xp < bx1+(bx2-bx1)/2 && yp > by1 && yp < by2) {
				if (ver) {
					ver  = false;
					change = "縦 色";
				}
				else {
					ver  = true;
					change = "横 色";
				}
				repaint();
			}
					// グラフの色,線の太さ等
			else if (xp > bx1+(bx2-bx1)/2 && xp < bx2 && yp > by1 && yp < by2) {
				Modify md = new Modify(dr.line, dr);
				md.setVisible(true);
			}
		}
	}
}

--------------------------------------------------

/****************************/
/* 色及び線の太さの変更   */
/*   coded by Y.Suganuma */
/****************************/
import java.io.*;
import java.text.*;
import java.awt.*;
import javax.swing.*;
import java.awt.event.*;

public class Modify extends JDialog implements ActionListener, TextListener {
	Draw_line dr;  // 折れ線グラフ
	JButton bt_dr;
	TextField rgb[];
	TextField r[];
	TextField g[];
	TextField b[];
	JTextField tx;
	JRadioButton r1, r2;
	float line_w = 1.0f;  // 折れ線グラフ等の線の太さ
	boolean line_m = true;  // 折れ線グラフ等にマークを付けるか否か
	Color cl[];  // グラフの色
	int n_g;  // グラフの数
	int wd;  // 線の太さを変更するか
	int mk;  // マークを変更するか
	int n;
	JPanel jp[];
					// 折れ線グラフ
	Modify(Frame host, Draw_line dr1)
	{
		super(host, "色と線の変更", true);
							// 初期設定
		dr = dr1;
		wd = 1;
		mk = 1;
		n_g = dr.n_g;
		if (n_g > 10)
			n_g = 10;
		n   = n_g + 3;
		line_w = dr.line_w;
		line_m = dr.line_m;
		cl   = new Color[n_g];
		for (int i1 = 0; i1 < n_g; i1++)
			cl[i1] = dr.cl[i1];
		set();
							// ボタン
		Font f = new Font("TimesRoman", Font.BOLD, 20);
		bt_dr = new JButton("OK");
		bt_dr.setFont(f);
		bt_dr.addActionListener(this);
		jp[n-1].add(bt_dr);
	}
					// 設定
	void set()
	{
		setSize(450, 60*(n));
		Container cp = getContentPane();
		cp.setBackground(Color.white);
		cp.setLayout(new GridLayout(n, 1, 5, 5));
		jp = new JPanel[n];
		for (int i1 = 0; i1 < n; i1++) {
			jp[i1] = new JPanel();
			cp.add(jp[i1]);
		}
		Font f = new Font("TimesRoman", Font.BOLD, 20);
							// 色の変更
		JLabel lb[][] = new JLabel[n_g][3];
		rgb = new TextField[n_g];
		r = new TextField[n_g];
		g = new TextField[n_g];
		b = new TextField[n_g];
		for (int i1 = 0; i1 < n_g; i1++) {
			rgb[i1] = new TextField(3);
			rgb[i1].setFont(f);
			rgb[i1].setBackground(new Color(cl[i1].getRed(), cl[i1].getGreen(), cl[i1].getBlue()));
			jp[i1].add(rgb[i1]);
			lb[i1][0] = new JLabel(" 赤");
			lb[i1][0].setFont(f);
			jp[i1].add(lb[i1][0]);
			r[i1] = new TextField(3);
			r[i1].setFont(f);
			r[i1].setBackground(Color.white);
			r[i1].setText(Integer.toString(cl[i1].getRed()));
			r[i1].addTextListener(this);
			jp[i1].add(r[i1]);
			lb[i1][1] = new JLabel("緑");
			lb[i1][1].setFont(f);
			jp[i1].add(lb[i1][1]);
			g[i1] = new TextField(3);
			g[i1].setFont(f);
			g[i1].setBackground(Color.white);
			g[i1].setText(Integer.toString(cl[i1].getGreen()));
			g[i1].addTextListener(this);
			jp[i1].add(g[i1]);
			lb[i1][2] = new JLabel("青");
			lb[i1][2].setFont(f);
			jp[i1].add(lb[i1][2]);
			b[i1] = new TextField(3);
			b[i1].setFont(f);
			b[i1].setBackground(Color.white);
			b[i1].setText(Integer.toString(cl[i1].getBlue()));
			b[i1].addTextListener(this);
			jp[i1].add(b[i1]);
		}
							// 線の変更
		if (wd > 0) {
			JLabel lb1 = new JLabel("線の太さ:");
			lb1.setFont(f);
			jp[n_g].add(lb1);
			tx = new JTextField(2);
			tx.setFont(f);
			tx.setBackground(Color.white);
			tx.setText(Integer.toString((int)line_w));
			jp[n_g].add(tx);
		}

		if (mk > 0) {
			JLabel lb2 = new JLabel("マーク:");
			lb2.setFont(f);
			jp[n-2].add(lb2);
			ButtonGroup gp = new ButtonGroup();
			r1 = new JRadioButton("付ける");
			r1.setFont(f);
			gp.add(r1);
			jp[n-2].add(r1);
			r2 = new JRadioButton("付けない");
			r2.setFont(f);
			gp.add(r2);
			jp[n-2].add(r2);
			if (line_m)
				r1.doClick();
			else
				r2.doClick();
		}
	}
					// TextFieldの内容が変更されたときの処理
	public void textValueChanged(TextEvent e)
	{
		for (int i1 = 0; i1 < n_g; i1++) {
			if (e.getSource() == r[i1] || e.getSource() == g[i1] || e.getSource() == b[i1]) {
				String str = r[i1].getText();
				int rc = str.length()>0 ? Integer.parseInt(str) : 0;
				str = g[i1].getText();
				int gc = str.length()>0 ? Integer.parseInt(str) : 0;
				str = b[i1].getText();
				int bc = str.length()>0 ? Integer.parseInt(str) : 0;
				rgb[i1].setBackground(new Color(rc, gc, bc));
			}
		}
	}
					// 値の設定
	public void actionPerformed(ActionEvent e)
	{
		for (int i1 = 0; i1 < n_g; i1++) {
			String str = r[i1].getText();
			int rc = str.length()>0 ? Integer.parseInt(str) : 0;
			str = g[i1].getText();
			int gc = str.length()>0 ? Integer.parseInt(str) : 0;
			str = b[i1].getText();
			int bc = str.length()>0 ? Integer.parseInt(str) : 0;
			dr.cl[i1] = new Color(rc, gc, bc);
		}
		dr.line_w = Integer.parseInt(tx.getText());
		if (r1.isSelected())
			dr.line_m = true;
		else
			dr.line_m = false;
		dr.repaint();

		setVisible(false);
	}
}