The 7th Forum on the Science and Technology of Silicon Materials 2014, Hamamatsu

  • 日本語
  • English

The 7th Forum on Science and Technology of Silicon Materials 2014, Hamamatsu

 

 

Organized by


The 145th Committee on Processing and Characterization of Crystals of JSPS

Organizing Committee of  the 7th Forum on the Science and Technology of Silicon Materials 2014 (Hamamatsu)


Supported by


Shizuoka Institute of Science and Technology

Hamamatsu Visitors & Convention Bureau

 

 

Chairman
Shizuoka Institute of Science and Technology Yutaka YOSHIDA

 

 

Vice Chairmen
Okayama Prefectural Univ. Koji SUEOKA
Okayama Univ.
Yoshifumi YAMASHITA
Kyushu Institute of Technology Hiroshi YAMADA-KANETA

National Institute of

Advanced Industrial Scienceand Technology

Susumu MURAKAMI

 


Advisers
Inst. Space and Astro. Sci./JAXA, Meiji Univ. Michio TAJIMA
Shizuoka Institute of Science and Technology
Fumio SHIMURACommittee Members
Shizuoka Institute of Science and Technology Yutaka YOSHIDA
Kyushu Institute of Technology Hiroshi YAMADA-KANETA
Okayama Prefectural Univ. Koji SUEOKA
National Institute of Advanced Industrial  Science and Technology Susumu MURAKAMI
Okayama Univ. Yoshifumi YAMASHITA
Inst. Space and Astro. Sci./JAXA, Meiji University Michio TAJIMA
Univ. of Tokyo Kazumi WADA
Univ. of Tokyo Yasuhiko ISHIKAWA
Kanazawa Institute of Technology Osamu UEDA
Nagoya Univ. Noritaka USAMI
Meiji Univ. Atsushi OGURA
Kanagawa Industrial Technology Center Haruhiko ONO
SUMCO Toshiaki ONO
Kyushu Univ. Koichi KAKIMOTO
Kwansei Gakuin Univ. Noboru OHTANI
GlobalWafers Co. Ltd. Japan Kazuhiko KASHIMA
Osaka Univ. Akira SAKAKI
National Institute of Advanced Industrial  Science and Technology Isao SAKATA
TOMOMI RESEARCH Co. Ltd. Tomomi SATO
Mitsubishi Materials Co. Mohammad B. SHABANI
Osaka Univ. Koun SHIRAI
National Institute for Materials Science Takashi SEKIGUCHI
Shinshu Univ. Toshinori TAISHI
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. Hiroshi TAKENO
Central Institute of Electric Power Industry Hidekazu TSUCHIDA
Kyushu Univ. Toshiro DOI
Kyushu Univ. Hiroshi NAKASHIMA
National Institute of Advanced Industrial  Science and Technology Shin-ichi NISHIZAWA
National Institute for Materials Science, Kyushu Univ. Branch Hirofumi HARADA
National Institute for Materials Science Naoki FUKATA
Malaysia-Japan International Institute of Technology Satoru MATSUMOTO
Chiba Institute of Technology Hidekazu YAMAMOTO
Okayama Prefectural Univ. Kozo NAKAMURA
SUMCO Kazuto MATSUKAWA
Toyota Technological Institute. Yoshio OHSHITA
Tokyo Metropolitan Univ. Tsugunori OKUMURA
Crystal System Corp. Atsushi IKARI

 

 

Secretaries
Shizuoka Institute of Science and Technology

Setsu SUZUKI, Yutaka YOSHIDA,

Kiyotaka TANAKA and Yuji INO

JTB Hamamatsu Noriyuki YAMAMOTO

Organaizing Committee of the 7th Forum on the Science and Technology of Silicon Materials 2014 (Hamamatsu)